BIZ hakda

Zhejiang Winray Digital Tech Co., Ltd. 2003-nji ýylda döredildi. Biz dürli göteriji enjamlary: gidrawliki enjamlary, awtoulag tehniki enjamlary, motosikl abatlaýyş gurallary we beýleki awtoulag gurallaryny öndürmekde we satmakda ussatlyk bilen işleýäris.ISO9001 Hil kepilligini akkreditasiýa aldyk we önümlerimiziň köpüsinde CE şahadatnamasy bar.Önümlerimiz dünýäniň çar künjegine eksport edilýär.Ösüş ýyllary bilen, indi bilelikde gözleg, gözleg, önümçilik we daşary ýurtlara söwda edýäris.

Kompaniýamyzyň ynamy “ilki bilen hil, tehniki innowasiýa, gowy hyzmat we çalt eltip bermek”.Biziň maksadymyz, bäsdeşlerimiziň arasynda ýokary derejeli marka, ýokary derejeli önüm we ýokary derejeli hyzmat döretmekdir.

 

  • / biz hakda /
  • Özüňiz görüň

    Sözler diňe size köp zady aýdyp biler.Haas-yňyzy her tarapdan görmek üçin bu suratlar galereýasyna göz aýlaň.

  • / biz hakda /

Has köp zat et

Pudagyň iň ulanyjylara amatly gözegçiliginden başlap, täzeçilliksiz Simsiz Intuitiv Gözleg Ulgamyna (WIPS), köp sanly pyçaklary we gural çalşyjylarymyza, enjamyňyzy işlemegi üçin sazlamaga mümkinçilik berýäris.Galyberse-de, özüňe nämäniň gerekdigini her kimden gowy bilýärsiň.Haasyň hödürleýän ähli zady barada has giňişleýin öwreniň.

Has köp zat et

Galyndy enjamyňyzy guruň

Täze Haas dik degirmenini döretmäge taýynmy?Dükanyňyz üçin laýyk enjamy tapalyň we siziň üçin işleýän wariantlary we aýratynlyklary goşup, ony özüňiz edeliň.SORAG